Přijímací řízení do SŠ pro školní rok 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku a pokyny pro uchazeče o studium

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), v platném znění, stanovuji následující podmínky pro přijetí do 1. ročníku SŠ.

Praktické školy jednoleté - obor vzdělání 78-62-C/01

·         splnění povinné školní docházky

·         potvrzení o zdravotním stavu

·         platné doporučení školského poradenského zařízení

Praktické školy dvouleté - obor vzdělání 78-62-C/02

·         splnění povinné školní docházky

·         potvrzení o zdravotním stavu

·         platné doporučení školského poradenského zařízení

Přijímací zkouška se nekoná.

·         Přihlášku podává uchazeč o studium nebo jeho zákonný zástupce v prvním kole přijímacího řízení do 1. března 2022 na adresu školy.

·         V případě nejasností se obracejte osobně, e-mailem nebo telefonicky na vedení školy (313599324, 313599021, info@zmapjesenice.cz).

·         Vyhodnocení přijímacího řízení najdete na webových stránkách a veřejně přístupné vývěsce školy ke dni zákonného termínu 1. kola přijímacího řízení.

·         V souladu s platnou novelou školského zákona bude písemné rozhodnutí rozesíláno pouze nepřijatým uchazečům.

·         Uchazeč potvrdí svůj zájem o studium předáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

·         Celkový počet přijímaných žáků je 4.

·         Pokud nedojde k naplnění maximálního počtu žáků v prvním kole, vyhlásí škola další kola přijímacího řízení.

Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy