Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. Zajišťuje je školní metodik prevence, výchovný poradce a další specialisté.

Činnosti školního poradenského pracoviště:

 • poskytují poradenskou činnost pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich zák. zástupcům
 • pečují o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracují s ostatními institucemi
 • poskytují kariérové poradenství
 • sledují rizika a projevů v oblasti sociálně patologických jevů
 • zlepšují komunikaci mezi školou a rodiči

Kontakty a pracovní činnosti:

Mgr. Markéta Uhrová – výchovná poradkyně

mail: marketa.uhrova@zmapjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

tel. kontakt: 317 471 324

hlavní činnosti:

 • poradenská pomoc
 • kariérové poradenství
 • příprava podmínek pro vzdělávání
 • koordinace výchovných opatření
 • metodická pomoc pedagogům školy
 • shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem
 • vedení písemných záznamů o činnosti

 

Bc. Šárka Fialová – školní metodik prevence pro ZŠS a PrŠ

mail: sarka.fialova@zmapjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

tel. kontakt: 317 471 324

 

Mgr. Jana Měchurová – školní metodik prevence pro ZŠ

mail: jana.mechurova@zmapjesenice.cz

konzultační hodiny: dle potřeby

tel. kontakt: 603 440 378

hlavní činnosti:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu
 • sledování rizika projevů soc. patologických jevů
 • realizace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších patologických jevů
 • koordinace spolupráce s policií, krizovými centry a dalšími odborníky
 • poskytování metodických materiálů
 • krizová intervence
 • spolupráce s rodinou

 

Poradenské služby ve škole poskytují také speciální pedagogové z řad učitelského sboru a specialisté pro oblast autismus, logopedické péče, rehabilitační péče a znakové řeči.

Mgr. Jana Měchurová - specialistka pro oblast autismus

Mgr. Olga Hanauerová - specialistka pro oblast logopedické péče

Monika Khelová - specialistka pro oblast rehabilitační péče

Roman Bešík - specialista pro oblast znakové řeči