Školská rada pro období 2021 - 2024

V období 2021 - 2024 školská rada pracuje ve složení:

Předsedkyně: Mgr. Olga Hanauerová (zástupkyně pedagogů)

Člen: Jitka Valušová (zástupce zřizovatele)

Člen: Mgr. Monika Nguyen (zástupkyně rodičů)

 

Základní informace o školské radě

(§ 168 zákona 561/2004 Sb.)

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Školská rada naší školy má tři členy – jednoho zástupce zřizovatele, jednoho zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a jednoho zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

 
Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy