GDPR

V této oblasti škola postupuje v souladu s "NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697

Významem tohoto dokumentu je splnění zákonné povinnosti Správce osobních údajů vůči Subjektu údajů, tedy k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů vč. zvláštních kategorií osobních údajů.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE

Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace, Plzeňská 63, Jesenice, 270 33

IČ: 47013711, info@zmapjesenice.cz, tel.: +420 313 599 324

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Martina Buňková, poverenec@zmapjesenice.cz

3. DOZOROVÝ ÚŘAD

V případě podezření, že s Vašimi osobními údaji nakládáme protiprávně, můžete se také obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, +420 234 665 111 (Ústředna)

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZŠ a PrŠ Jesenice jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. ZŠ a PrŠ Jesenice zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších subjektů v rámci své působnosti. Většina získaných osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu zákonných zástupců, žáků či dalších subjektů.

ZŠ a PrŠ Jesenice respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. ZŠ a PrŠ Jesenice zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený zákonný zástupce, žák, zaměstnanec či další subjekt právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. ZŠ pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů ZŠ a PrŠ Jesenice, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na ZŠ a PrŠ Jesenice je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS jrkyds8, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@zmapjesenice.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese ZŠ a PrŠ Jesenice, Plzeňská 63, 270 33, Jesenice nebo osobně s platným průkazem totožnosti na téže adrese. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na ZŠ a PrŠ Jesenice obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na ZŠ a MŠ Jesenice obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce je oprávněn předat osobní údaje do členských států EU v rámci volného pohybu osobních údajů dle §27 zákona č 101/2000 Sb. Správce takto předává osobní údaje pouze pro zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců v případech zahraničních pobytů a zájezdů.

V Jesenici, dne 24. 5. 2018                                                                   

 

Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy