JASÁNEK, spolek

Motto:

Tu jsem náhle viděl,

že mohu pro druhého něco znamenat,

už jen tím, že tu jsem

a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho.

 

Asistenční služba představuje „odlehčení“ od náročné péče pro ty, kteří pečují o člověka s mentálním, tělesným postižením, autismem a jiným postižením.

Osobním asistentům dává možnost darovat kus sebe a podílet se na rozvoji schopností a dovedností žáků.

 

Historie:

Jasánek byl založen v roce 2007. Řádnými členy byli schváleni na ustavující schůzi dne 24. srpna 2007:  Markéta Uhrová, Šárka Fialová, Marie Vatrová.

Tříčlenným výborem byli zvoleni:

Radmila Sunkovská – předseda, Mgr. Anna Kuchařová – místopředseda, Hana Vanická – místopředseda.

V roce 2009 byla zvolena nová předsedkyně, Mgr. Olga Hanauerová.

 

Organizační struktura

Orgány:
 členská schůze
 výbor
 statutární orgán – předseda a místopředseda

Statutárním orgánem je předseda a místopředseda, kteří jednají jménem spolku, zastupují spolek v řízeních. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Předseda nebo místopředseda mohou udělit plnou moc jiné osobě k zastupování, s výjimkou majetkových a finančních záležitostí.

 

Zásady hospodaření 

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost.

 

Způsob a okolnosti zániku

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění organizace, nebo rozhodnutím členské schůze o sloučení spolku s jiným spolkem, pro takováto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně 2/3 přítomných členů.

Spolek zaniká rovněž pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

Cíle spolku

Hlavní činností spolku je:

-         poskytování asistenčních služeb žákům naší školy při jejich výchově, vzdělávání a integraci do společnosti

-         získávání financí na úhradu asistentů pomocí grantů a projektů

-         organizování kulturně společenských akcí

-         zapojování rodičů a rodinných příslušníků do činností o.s.