STRUČNĚ O ŠKOLE

Jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Nabídka vzdělávacích možností je komplexní, prostupná, umožňující vyjít vstříc individuálním potřebám každého žáka. Škola zajišťuje ucelenou péči, včetně zajištění odborné pomoci a metodického vedení pracovníky školního poradenského zařízení a zprostředkovává spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA ŽÁKA

Žákům ve věku od 6 do 26 let poskytujeme vzdělání formou různých vzdělávacích programů. Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje docházka na běžné ZŠ. Jsou to žáci se zdravotním postižením mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a žáci se sociálním znevýhodněním, z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. 

 

Úřední deska

V této rubrice nejsou žádné články.