Historie školy

Motto:   Každá škola se může stát všestranným hřištěm,

  přičiníme-li se o správné a vlídné usměrňování

  přirozených pudů tehdy, když se vynořují.

J. A. Komenský

Přípisem ONV – odbor školství a kultury v Rakovníku ze dne 30. 8. 1961 byla zřízena v Jesenici od 1. září 1961 Zvláštní škola. Založením a vedením byl pověřen učitel ZDŠ v Jesenici Zdeněk Jůzek.

Dne 1. 9. 1961 byla otevřena ZvŠ v 9.00 hod. přivítáním žáků a seznámením s nimi. Celkem bylo přijato 13 žáků. Od školního roku 1966/67 byla již školou dvojtřídní, v dalším roce přibyla další třída a byla zřízena i DM.

V roce 1965/66 je ředitelem jmenován J. Říha. V letech 1970/71 – 1972/73 je škola opět dvoutřídní. Ke změně dochází opět ve školním roce 1973/74, kdy se tato škola stává trojtřídní. V následujícím školním roce je otevřeno 2. oddělení DM.

V roce 1976/77 stoupl počet dětí na 43. Škola je čtyřtřídní. Další roky 78/79, 79/80 je opět trojtřídní a dva roky po sobě je školou čtyřtřídní.

Další dva roky počet dětí opět klesá a škola je trojtřídní. 

Ve školním roce 1984/85 nastává změna ve vedení, ředitelkou školy se stává Mgr. Anna Kuchařová. V následujících letech doznává škola podstatných změn nejen po stránce materiální. Významným krokem je rozsáhlá přístavba a rekonstrukce stávající školy, která započala 18. 8. 1986. 1. 12. 1988 je zrekonstruovaná a přistavěná škola zkolaudována a opět slavnostně otevřena.  Je i nadále trojtřídní s možností využít další novou učebnu, získala dílnu, cvičnou kuchyňku, místnost pro DM.

 V lednu 1989 započala další etapa rozvoje ZvŠ rekonstrukcí budovy bývalého stálého kina na tělocvičnu pro ZvŠ. Tato budova se nachází v těsné blízkosti školy a je ideální pro její potřeby. Rekonstrukce je však v průběhu roku 1989 zastavena pro nedostatek finančních prostředků. Během let 90 – 92 se snížil počet tříd na dvě.

 

V únoru 1992 OÚ v Jesenici poskytuje finanční prostředky na dokončení rekonstrukce tělocvičny. Vybavení financuje ŠÚ v Rakovníku.

V letech 1992 – 98 dochází k velkému rozkvětu školy. Začíná rokem 1992, kdy se škola rozrostla o jednu třídu pomocné školy (s pěti žáky). Škola jim poskytuje i ubytování, zatím provizorně v jedné volné třídě.

V roce 1993 je započata výstavba internátu a v přízemí zároveň vzniká školní  restaurace. Dětem odpadá denní docházení na obědy do ZŠ v Jesenici.

Svoji činnost experimentálně zahajuje i jedna třída praktické rodinné školy (s 16 ti dívkami).

V roce 1996 je přistavěna ke škole prádelna se sušárnou a v 1 NP dílna.V tomto roce dochází i k dalším změnám. V Rakovníku máme odloučené pracoviště RTPŠ, kde se experimentálně ověřuje vzdělávací program na RTPŠ a dalších 6 tříd  na kmenové škole v Jesenici (2 třídy PŠ, 3 třídy ZvŠ, 1 třída PrŠ).

 Na odloučeném pracovišti v Rakovníku jsme ve školním roce 1999/2000 otevřeli další třídu PSPŠ. Na jaře roku 1999 byla otevřena Sluneční zahrada, dětský koutek s průlezkami, houpačkou, kolotočem, skluzavkou, pískem a altánkem. V průběhu měsíce října 1999 se nám povedla ve spolupráci s OÚ v Jesenici rekonstrukce půdního prostoru, vznikla 1 učebna, do které se přestěhovala PŠ II. Druhá část projektu se prozatím odkládá na neurčito pro nedostatek finančních prostředků.

V letech 1994 vzniklo partnerství naší a německé ZvŠ pro mentálně postižené v Lipsku. První setkání lipských a jesenických učitelů a dětí se uskutečnilo v říjnu 1994 v Jesenici:
 

léto 1995

- výměna žáků z Lipska v Jesenici

vánoce 1996

- žáci a učitelé partnerské školy Jesenice navštívili Lipsko

jaro 1997

- společný projekt „Ochrana přírody a životního

prostředí“, praktické aktivity v Jesenici – výsadba okrasných stromů

léto 1997

- „Ochrana přírody“ – projekt v SRN v Camping-Kulkwitzer

See in Leipzig-Grunau

květen 1998

- ukončení projektu „Ochrana přírody a životního prostředí“

  v Jesenici

květen 2001 - plánovaná výměna žáků v Singen

 

Další návštěvy se již neuskutečnily vzhledem k nastalému nedostatku finančních prostředků.

Školní rok 2000/2001. Počet tříd dosáhl čísla 9. Ve třídě RTPŠ byl ukončen dvouletý experiment ověřování vzdělávacího programu PŠ.  V 9 ti třídách se vzdělávalo 61 dětí . O laskavou a přátelskou atmosféru, vzornou péči a výuku se staralo 13 pedagogů. Rok 2001/2002 byl posledním rokem, ve kterém jsme měli odloučené pracoviště v Rakovníku se dvěma třídami PSPŠ a RTPŠ. Po otevření nové budovy Spec. škol v Rakovníku má naše škola 7 tříd (2 třídy PŠ, 1 třída RTPŠ, 3 třídy ZvŠ a 1 třídu PrŠ).

Škola je poměrně dobře materiálně vybavena, z projektu INDOŠ získala čtyři počítače, které jsou umístěny v samostatné místnosti. V každé třídě je umístěn další počítač, který slouží k individuální výuce žáků a je vybaven výukovými programy (pro PŠ – MEĎA 99, pro ZvŠ – Čj, Ma, Ze, Př atd).

Za pomoci sponzorů škola vybudovala schodišťovou plošinu s přístupem do učeben v I.patře, další výtah je venkovní a je přístupem na internát. Slouží dětem imobilním, které navštěvují rehabilitační třídu PŠ a plní zde povinnou školní docházku.

Na internátě jsou umístěné děti, pro které pro velkou vzdálenost od místa bydliště by bylo velmi nákladné denní dojíždění a dále děti, které nejsou schopny samostatně se dopravovat do školy. Část dětí denně dojíždí do školy autobusem nebo vlakem a část jich je denně dovážena a rozvážena školním mikrobusem.

V době mimo vyučování je v provozu 1 odd. DM a 2 odd. internátních dětí.