Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název subjektu: Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěková organizace, Plzeňská 63

Adresa: Plzeňská 63, Jesenice 270 33

e-mail: info@zmapjesenice.cz

telefonní číslo: 313599324

IZO: 600 171 469

IČ: 47013711

Právní forma: příspěvková organizace

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti zní:
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy.

Příspěvková organizace sdružuje tyto součásti:
Základní škola - hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 44 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Základní škola speciální - účel a předmět činnosti školy je vymezen § 44 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Praktická škola - účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 118 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Internát - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy.
Školní jídelna - hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje závodní stravování.

Statutární orgán: Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy, jmenovaná Radou Středočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitelka vystupuje jménem organizace, zastupuje ji při všech jednáních. Její základní pravomoci jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb. Při své činnosti se ředitelka řídí zákony, dalšími právními předpisy a dále směrnicemi a pokyny Středočeského kraje.

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Markéta Uhrová, Mgr. Renáta Jílková zástupkyně ředitelky školy

Zřizovatel: Středočeský kraj, IČ: 70891095

Zřizovací listina je k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny v době od 7.00 do 12.00 hod.

Organizační řád je k nahlédnutí v ředitelně školy v pracovní dny v době od 7.00 do 12.00 hod. Informace se poskytují podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Postup pro poskytování informací, podávání žádostí nebo stížností, předložení návrhů, podnětů či jiné dožádání, je uveden ve „Směrnici ředitele školy pro poskytování informací“.

Žádosti o poskytnutí informací, stížnosti, oznámení a podněty se přijímají v pracovní dny v době od 7.00 do 13.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hod. osobně nebo písemně.
Žádosti o informace přijímá v písemné nebo ústní formě
ředitelka školy Mgr. Hana Vanická,
zástupkyně ředitelky Mgr. Renáta Jílková a Mgr. Markéta Uhrová,
vedoucí vychovatelka Libuše Šmausová,
ekonomka Martina Buňková.
Informace poskytuje a stížnosti vyřizuje ředitelka školy Mgr. Hana Vanická.
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy je přípustné dle vymezených ustanovení §165 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon). Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím školy. Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je součástí „Směrnice ředitele školy pro poskytování informací“.

Výroční zpráva: výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách www.zmapjesenice.cz a v kanceláři školy.

Rozpočet na rok 2019 zde

Středbědobý výhled na na období 2020 - 2021 zde