Hygienická opatření umožňující vstup žáků do budovy školy

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Při vstupu do budovy budou všichni žáci povinni použít desinfekci rukou a obuvi.

Při vstupu do budovy školy bude provedena kontrola tělesné teploty dítěte bezkontaktním

teploměrem. Žák v případě teploty 37°C či symptomů COVID – 19 nebude vpuštěn.

Zákonný zástupce odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na webu).

Žák sejme textilní roušku, ve které přišel, vloží ji do igelitového sáčku se jménem, uzavře a vloží do připravené nádoby. Rouška mu bude vrácena při odchodu ze školy.

Ihned bude vydána čistá rouška, kterou si bude dle pokynu pedagoga během pobytu ve škole odkládat, průběžně měnit.

Žák bude poučen o pravidlech správného použití roušek.

Rouškou zakrytý nos a ústa, bez mezer.

Během nošení se jí nedotýkat.

Pokud je vlhká, požádat o novou.

Snímat ji zezadu, tj. tahem za šňůrky, nikoliv tahem za masku.

 

Látkové roušky jsou pravidelně prány při vysokých teplotách (nad 60°C) ve školní prádelně. Po uschnutí jsou vyžehlené připravené k opakovanému užití.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Po každém příchodu do školy (z vycházky) musí každý použít dezinfekci na ruce.

 

Odchod z budovy školy či školského zařízení

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob v šatnách a před budovou školy.

Žák před odchodem z budovy školy sejme školní textilní roušku a vloží ji do igelitového sáčku se jménem, uzavře a vloží do připravené nádoby.

Žák si vyzvedne vlastní odloženou textilní roušku v sáčku a odnese si ji domů.