Hygienická opatření umožňující vstup žáků do budovy školy

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Při vstupu do budovy budou všichni žáci povinni použít desinfekci rukou a obuvi.

Žák s příznaky infekčního onemocnění bude umístěn na izolaci a co nejrychleji předán zákonným zástupcům.

Žák bude poučen o pravidlech správného použití roušek.

Rouškou zakrytý nos a ústa, bez mezer.

Během nošení se jí nedotýkat.

Pokud je vlhká, požádat o novou.

Snímat ji zezadu, tj. tahem za šňůrky, nikoliv tahem za masku.

 

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Po každém příchodu do školy (z vycházky) musí každý použít dezinfekci na ruce.

 

Odchod z budovy školy či školského zařízení

Škola má pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob v šatnách a před budovou školy.