V letošním školním roce uskutečňuje naše škola projekt s názvem

"ROMSKÁ MENŠINA – ŽIJÍ S NÁMI, CHODÍ S NÁMI DO ŠKOLY".

Tento projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYCÍCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY V ROCE 2013.

Do projektu jsou zapojeny ŠKOLNÍ ATELIÉRY:

Projekt také realizuje průřezové téma Multikulturní výchova a dotýká se všech jeho tematických okruhů, jakými jsou - Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity. Cílem projektu je bližší a hlubší poznání romského etnika, jeho tradičního způsobu života a zvyklostí. V rámci mezipředmětových vztahů se tato témata mohou začlenit do vzdělávacích předmětů: Český jazyk, Prvouka, Vlastivěda, Zeměpis, Dějepis, Hudební výchova, Výtvarné činnosti a Pracovní vyučování.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • prezentace romské kultury

Všechny tyto prezentace jsou veřejné a uskuteční se 28. listopadu 2013 v Kulturním domě v Jesenici.

Projekt přispěl ke vzájemnému poznávání kultury majoritní a minoritní skupiny, k podpoře rovností šancí romské menšiny.  Cílem bylo přispět k dotváření integrity jedince, formování a upevňování jeho sebedůvěry a jeho začleňování do společnosti, a naopak vymaňování se ze sféry sociálního vyloučení. Základní ideou projektu bylo nabídnout dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí vhodné a svobodné vyplnění volného času, již v současné době je možné konstatovat, že se zlepšily vztahy mezi žáky, zejména s ohledem na to, že se v době realizace projektu neprojevily žádné konkrétní prvky diskriminace nebo jiných projevů netolerance, rasismu apod. Zlepšila se spoluúčast žáků na přípravě a realizaci společných školních akcí, účast rodičů a široké veřejnosti na akcích. Projekt také finančně přispěl ke zkvalitnění činností jednotlivých zájmových ateliérů a veškeré vybavení, které jsme prostřednictvím projektu získali, má velmi široké uplatnění. V aktivitách realizovaných v projektu budeme nadále pokračovat a cíle projektu se staly cíli dlouhodobými.