Etická výchova 2015

PROJEKT ETICKÁ VÝCHOVA

Naše škola získala dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“. Projekt nese  název „Žijme spolu a prožívejme“.

Realizace probíhala od března 2015 do prosince 2015. Projekt rozšířil zařazování etické výchovy do výuky, pomohl pedagogům získat náměty pro tuto oblast. Pedagogové si sami prohloubili znalosti i dovednosti z jednotlivých oblastí etické výchovy a vyzkoušeli si sami na sobě postupy a metody používané v etické výchově. Zrealizovali jsme kolektivní semináře etické výchovy, které vedla vynikající lektorka paní PhDr. Květa Trčková. Etická výchova se systematicky zakotvila do každodenního života školy a byla včleněna do jednotlivých oborů, předmětů a také do práce školní družiny a jednotlivých ateliérů na škole.

Pedagogičtí pracovníci se učili metodám, technikám a dalším aktivitám formou prožitku, aby byli schopni vytvořit příznivé klima školy a zajistili tak žákům příjemné a podnětné prostředí k jejich vzdělávání a rozvoji osobnosti. Při seminářích byly využívány materiály, kterými učitelé vyjadřovali své  pocity, nálady a empatii při komunikaci mezi kolegy.

Cílem podpory etické výchovy na naší škole byla motivace nejen žáků, ale i pedagogů, aby se etické výchově věnovali, hovořili o základech slušného chování a hlavně aby nezapomínali na lidství a člověčenství.

Jednotlivé cíle jsme naplňovali v rámci postupného osvojování jednotlivých sociálních dovedností, kterými byly:

komunikace, důstojnost lidské osoby, úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, vzájemné vyjádření citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, pomoc, přátelství, spolupráce.

V projektu jsme si zvolili celkem 12 výstupů, které jsme v daném období splnili. Plnění výstupů jsme prezentovali při společných setkáváních všech žáků.

Finanční prostředky jsme využili na zorganizování seminářů v rámci DVPP, na nákup materiálu na prezentaci projektu, na nákup knižních publikací a DVD zaměřených na oblasti EtV, na nákup materiálu pro výrobu netradičních výrobků, které byly prezentovány na výstavách prací žáků školy. Z finančních prostředků jsme také uspořádali pobyt žáků, zaměřený na etickou výchovu.

Největším přínosem tohoto projektu je uvědomění si ze strany žáků nutnost opravdového přátelství, úcty k druhým, vzájemné pomoci, vzájemné komunikace. Dále uvědomování si sám sebe, kladný vztah k etnickým skupinám a národnostním menšinám, což je pro naše žáky velkým přínosem, jelikož naši školu navštěvují žáci postižení tělesně i mentálně, žáci romského etnika a žáci ze sociokulturně znevýhodněných rodin.

Dalším velkým přínosem projektu je vytvoření výchovného společenství, radostné a přátelské atmosféry ve třídách, stanovení si jasných pravidel komunikace, přijímání druhého  jaký je a zapojení rodičů do výchovného procesu – účast na školních a mimoškolních akcích, které jsme pořádali.

V naplňování cílů etické výchovy chceme samozřejmě pokračovat i nadále.

Mgr. Olga Hanauerová

fotografie zde: www.zmapjesenice.cz/fotogalerie/