V roce 2013 jsme podali žádost v rámci

Rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 vyhlášeném MŠMT

o finanční podporu školního projektu

ŽIJME SPOLU, PRO SEBE A PRO OSTATNÍ.

Projekt o celkovém rozpočtu 149.065,- Kč byl MŠMT podpořen.

Hlavním záměrem projektu bylo zkvalitnění výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením v oblasti etické výchovy. Realizací projektu jsme chtěli dát žákům impuls k intenzivnějšímu a hodnotnějšímu prožití života ve společenství své rodiny a dalších sociálních skupin, v lidské společnosti.

Obecným cílem projektu bylo zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu na škole.

Hlavními cíli bylo:

·        začlenění etické výchovy do dokumentů školy

·        zvýšení vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů

·        zkvalitnění výuky etické výchovy

·        zařazení průřezových témat z oblasti multikulturní výchovy a výchovy demokratického občana do výuky

·        vybavení žáků odpovídajícími kompetencemi v oblasti občanské,
personální a sociální

·        prezentace výsledků výchovně vzdělávacího procesu a činnosti zájmových ateliérů

·        zorganizování adaptačního pobytu v netradičních podmínkách

K plnění cílů mělo dojít pomocí aktivit ve výchovně vzdělávacím procesu, činností zájmových ateliérů, DVPP, prezentací dovedností žáků ve škole a na veřejnosti, dále vlivem netradičního adaptačního přírodovědně turistického pobytu.

Výstupy projektu

Aktualizovaný ŠVP pro ZŠP, ZŠS, PrŠ.

Plán EVVO se zařazenými tématy etické výchovy.

Minimální preventivní program se zařazenými tématy etické výchovy.

Proškolený pedagogický sbor v oblasti etické výchovy.

Přírodovědně turistický pobyt.

Den dveří dokořán.

Vánoční výstava.

Vánoční posezení.

Všechny výstupy projektu byly v roce 2013 splněny.

 

Celkový přínos a dopad projektu na školu.

Projekt přispěl ke zvýšení a zkvalitnění osobnostních a vzdělávacích kompetencí pedagogů, ale i ostatních zaměstnanců. Zkvalitnila se spolupráce a zapojení zákonných zástupců a dalších osob do života školy.

Po materiální stránce jsme modernizovali turistické vybavení, poskytli ateliérům další materiál na vyrábění a zatraktivnili výrobky prezentované na výstavách.
Materiál na prezentaci, seminář, pracovní listy, pozvánky, plakáty také nezatížil rozpočet školy, protože byl hrazen z projektu.

Klíčový dopad měl projekt hlavně na žáky školy. Zaměřili jsme se prioritně na vztahy, komunikaci, vnímání hodnot. Zpětnou vazbu máme zejména v netradičních
aktivitách, kde se žáci projeví spontánně.

Po celkovém vyhodnocení vidíme posun v sociálních vztazích, více se zaměříme na komunikaci žák - žák, žák - pedagog (otevřeně vedená komunikace, pozitivní
ladění bez afektu), v hodnotové orientaci, spotřebním životě a hierarchii životních potřeb jsou patrné velké rezervy.

V aktivitách realizovaných v projektu budeme v dalších letech pokračovat.