Environmentální výchova

ZPRÁVA K POSKYTNUTÉ ÚČELOVÉ DOTACI Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Projektem jsme zkvalitnili výchovu a vzdělávání žáků se zdravotním postižením v oblasti environmentální výchovy.

Realizací projektu jsme dali žákům impuls k intenzivnějšímu a hodnotnějšímu prožití života v lidské společnosti, k zamyšlení nad nalezením svého uplatnění a seberealizace.

Ke splnění cílů jsme došli pomocí aktivit ve výchovně vzdělávacím procesu, činností zájmových ateliérů, prezentací dovedností žáků ve škole a na veřejnosti a vlivem na žáky dalších škol a veřejnost.

Vhodné působení pedagogů jsme podpořili  DVPP.

Projekt byl navazující, po jeho ukončení chceme udržet aktivity projektu i v dalších obdobích.

 

VYHODNOCENÍ CÍLŮ

Obecným cílem projektu bylo zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou vztahu žáků k životnímu prostředí.

Hlavní cíle:

·         vytvoření navazujícího dlouhodobého plánu EVVO na další období

·         vybavení žáků odpovídajícími kompetencemi v environmentální výchově

·         prezentace výsledků výchovně vzdělávacího procesu a zájmového ateliéru na veřejnosti

·         zorganizování přírodovědné soutěže pro školy se žáky se zdravotním postižením

·         dokončení další části venkovní učebny

·         pokračování v DVPP v oblasti EVVO

Z těchto cílů vyplynul další cíl - systematické působení na osobnost žáků a rozvíjení jejich vztahu k životnímu prostředí a ostatním lidem.

Systematičnost jsme zajistili aktivním zapojením všech žáků do většiny činností, jednalo se:

1. Zapojení do celoročního projektu S Ondřejem Sekorou za havětí drobnou.

2. Expedice na poznávání vzdálenějšího okolí Jesenice – Zbořený mlýn, Krty, Drahouš, Šanov, Rakovník, Hamouzův statek, Lužná, Kolešov.

3. Přírodovědné pobyty – podzim 2013 - stanování na školním pozemku, jaro 2014 – stanování na kempu v Jesenici, oba pobyty byly spojeny s plněním úkolů z oblasti EVVO

4. Žáci se aktivně podíleli na přípravě podkladů a pomůcek na soutěže:

o    karty léčivých rostlin

o    karty bylin

o    karty dřevin

o    karty ptactva

o    karty savců

o    karty plazů a obojživelníků

o    karty turistických značer

o    modely ohnišť

o    karty hub

o    plán rostlin na školním pozemku

o    popisky k rostlinám

o    diplomy

o    mapy

o    pokyny k soutěžím

o    fotodokumentace

5. Nově pořízené rostliny žáci vysadili v rámci hodin EVVO. O rostliny dále pečují v hodinách pracovních činností, při pobytu ve školní družině a na internátu školy. Žáci také pomáhali s výsevem nového trávníku kolem altánu.

6. Celá škola je zapojena do třídění komunálního odpadu.

Měřitelné výstupy, které jsou výsledkem projektu

Výstup č. 1 Aktualizovaný dlouhodobý plán EVVO.

o    Byl zpracován na období 2013 - 2018

Výstup č. 2 Roční plán EVVO a minimální preventivní program.

o    Byl konzultován na pedagogické radě a průběžně plněn.

Výstup č. 3 Dva pedagogové byli proškoleni v rámci DVPP celkem ve třech seminářích s tematikou EVVO.

Jednalo se o semináře: Vykvetli nám pampelišky a Záhady školní zahrady. Původně byly přihlášené ještě dva semináře, ale na poslední chvíli byly zrušené. Jeden v ZOO Praha a druhý na podporu canisterapie ve škole.

Výstup č. 4 Zrealizovaný adaptační přírodovědně turistický pobyt.
Celkem proběhli dva přírodovědně turistické pobyty. Jeden na podzim a druhý na jaře. Vzhledem k velmi špatnému počasí jsme museli trochu improvizovat a propojit podzimní pobyt s expedicí Zbořený mlýn a muzejní nocí. Žáci se podíleli na přípravě, účastnili se různých aktivit v muzeu, prozkoumali nová místa, vařili v kotlíku, stanovali, pomáhali s úklidem.

Jarní – letní pobyt byl velmi vydařený, pro žáky atraktivní a všestranně zaměřený. Zde uvádíme podrobný popis pobytu se všemi aktivitami.

S předpovědí velmi slunečných dní začal v úterý 10. června 2014 v ranních hodinách všemi žáky toužebně očekávaný letní turistický pobyt.

Zahájili jsme ho již tradiční vycházkou lesem na Drahouš. Žáci ZŠP II. s třídní učitelkou připravili trasu, aby ostatní žáci školy mohli plnit zajímavé přírodovědné úkoly.  Na Drahouši už na nás čekala paní hostinská, která pro nás připravila úžasné zázemí v podobě napuštěných nádob s vodou na osvěžení, sportovního náčiní i relaxační zóny ve stínu s dekami. I přes velmi teplé počasí se všichni těšili na opékání buřtů a nákup drobných cukrovinek v Hostinci na Drahouši. Po občerstvení jsme se vydali lesem na zpáteční cestu do školy, kde už na nás čekali paní kuchařky s obědem.

 Po obědě jsme měli možnost relaxovat v okolí školy na Sluneční zahradě, ve školním dvoře, kde máme napuštěné bazénky s vodou a další možnosti odpočinku. Stejně nikdo nedokázal odpočívat v klidu, protože se všichni těšili - na koho? No přece na HASIČE! Sám velitel místního hasičského sboru pan Jan Karban st. nám předvedl velkou hasičskou cisternu, umožnil prohlídku hasičárny a samozřejmě nezapomněl všechny účastníky prohlídky pěkně pokropit.

Ochlazení proudy studené vody jsme posvačili a nedočkaví čekali ve školní družině na zahájení toho pravého stanování. Nejprve nás, menší žáky paní vychovatelka
a starší žáky paní učitelka, poučily o správném a bezpečném chování při stanování a pobytu v kempu v Jesenici a pak hurá na kemp. Nešli jsme si jen tak procházkou, ale hráli jsme šipkovanou a plnili zábavné úkoly. Ačkoliv bylo ještě dost teplo, cesta nám utekla jako voda. Zatím, co děti plnily úkoly, pan řidič navozil stany a všechny batohy do kempu. Jakmile dorazila poslední skupina, začali jsme stavět stany. To byla zábava! Někteří stavěli stan poprvé v životě. Všichni jsme si to užívali. Po práci nás čekala večeře, ale ne ledajaká! Večeři do ešusu hned jen tak někdo nezažije. A nám se to povedlo. Paní kuchařky nám uvařili špičkový guláš s chlebem, kterým spravedlivě podělila všechny účastníky letního turistického pobytu paní vychovatelka, a že to nebyla vůbec jednoduchá práce!

A co bylo po večeři? To by nikdo neuhodl. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily zážitkový večer plný zajímavých kolektivních her, který vyvrcholil vodní bitvou. Děti si místo sladkých odměn vysoutěžily malé vodní bomby, které po sobě házely za velkého jásotu. Po bitvě nezůstaly suché ani paní učitelky ani paní vychovatelky. Náramně jsme si to užili.

Starší kluci pak připravili táborák, kolem kterého jsme si posedali a dali do zpěvu za doprovodu kytar, na které hrály paní učitelky. Děti si vybíraly oblíbené písně a všude panovala neskutečně dobrá a radostná nálada až do večerky ve 22.00 hod. Noc byla teplá a klidná.

Ve středu ráno nás okolo sedmé hodiny ranní postupně probouzely sluneční paprsky a zpěv ptáků.   Děti i dospělí pomalu opouštěli stany a připravovali se pod pergolou na snídani. Po snídani jsme začali s balením a bouráním stanů. Do svačiny jsme měli hotovo.

Po svačině jsme si ještě zahráli několik zábavných a pohybových her, mezi nimiž nechybělo ani přetahování lanem. Letní turistický pobyt v kempu v Jesenici jsme uzavřeli společným fotem a odchodem zpět do naší školy. Už teď se všichni těšíme na ten příští.

Výstup č. 5 Další etapa přírodovědné učebny.

Škola má zastřešenou venkovní učebnu na pozemku zahrady. Učebna je využívána na pěstitelské, poznávací a pokusné činnosti, součástí je panel s plánem rostlin na školním pozemku. Činnosti v učebně (altánu) jsou vyhledávané také družinou a skupinami internátních dětí.

Výstup č. 6 Materiály na soutěže.
Škola má vyrobené propozice, pozvánky, metodické pokyny, pomůcky.
Vlastní panel s druhy ohnišť, uzly, karty na poznávací úkoly, otázky z oblasti EVVO.Tento úkol byl také splněn, materiály budeme dále doplňovat a rozšiřovat. Jsou využívané také při výuce a při činnosti přírodovědného ateliéru, družiny a internátu.

Výstup č. 7 Vyrobený plán rostlin na školním pozemku.
Tento výstup je také splněný, nejvíce na plánu pracovali žáci v hodinách EVVO a internátní skupiny.

Výstup č. 8 Výsadba nových rostlin.
Byly vysázeny tyto rostliny – hroznové víno, pupalka, hrušeň, dále jsme nakoupili zeminu pro stávající rostliny a trávní osivo na školní pozemek kolem altánu – přírodní učebny.

Výstup č. 9 Školní kolo přírodovědné soutěže – celoškolní.
Zúčastnili se žáci základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy. Žáci, kteří pracují v přírodovědném ateliéru, zajistili pořadatelskou službu. Pěkně se zapojili i žáci se středně těžkou a těžkou mentální retardací.

Výstup č. 10 Oblastní kolo přírodovědné soutěže – osloveny budou školy pro žáky se zdravotním postižením.
Pozvali jsme speciální zařízení a školy, kterým je Jesenice dopravně dostupná. Bohužel se ale zúčastnila pouze 4 zařízení – místní ZŠ (žáci s SPU), domov Krajámek s mentálně postiženými klienty, ZŠP Kralovice, vybrané hlídky našich žáků.

Výstup č. 11 Činnost přírodovědného ateliéru.
Ve školním roce 2013/2014 pracoval ateliér v počtu 6 žáků. Náplň činnosti byly poznávací činnosti, péče o ptactvo v okolí školy, seznamování s ekosystémy, třídění komunálního odpadu a vycházky po okolí a práce na přípravě soutěží.

Výstup č. 12 Realizace projektu EKOSTOPA – ekologická stopa školy je snižována tříděním komunálního odpadu ze školní kuchyně.
V tomto projektu jsme rozčarováni přístupem pořadatele. Všechny podklady jsme odevzdali podle pokynů, ale již jsme nebyli kontaktování, nicméně ke splnění cíle směřujeme a třídění se nám většinou daří.

Výstup č. 13 Účast žáků školy na soutěžích Indiánská stezka v Rakovníku a Zelená stezka – zlatý list v Křivoklátě.

Tento výstup je splněn. Zúčastnily se hlídky složené ze žáků ZŠP a PrŠ. Indiánská stezka byla pro nás velmi úspěšná a obsadili jsme 1. a 3. místo.

Výstup č. 14 Zpracovaná dokumentace projektu a vytvořený materiál na prezentace.
Dokumentace je zpracovaná a materiál na prezentace také.

 

CELKOVÝ PŘÍNOS A DOPAD PROJEKTU NA ŠKOLU

Projekt přispěl ke zkvalitnění spolupráce všech zaměstnanců školy, aktivizoval žáky školy a prohloubil jejich znalosti v oblasti EVVO. Došlo k zapojení žáků a klientů dalších vzdělávacích a sociálních subjektů, rozvíjení vztahů s dalšími partnery školy, zapojení některých rodičů do aktivit (například při muzejní noci).
K rozšíření a prohloubení kompetencí v oblasti EVVO došlo v širokém rozsahu u dětí i dospělých.
Po materiální stránce jsme velmi zkvalitnili podmínky v přírodní učebně a na školní zahradě. Zmodernizovali jsme prezentační techniku, podpořili DVPP pedagogických pracovníků, vytvořili materiály na podporu EVVO.
Vedle podpory EVVO měl projekt zásadní vliv na podporu etické a multikulturní výchovy, ve kterých se škola také profiluje.
Po celkovém vyhodnocení vidíme posun v podpoře, realizaci a rozšíření povědomí o EVVO, v sociálních vztazích, ve vztahu k přírodě, v třídění odpadu. Stále činí problém uspořádání hodnot u žáků, kdy uspokojení materiálních potřeb je pro ně prioritní.
Na tento projekt navážeme v dalším školním roce, udržitelnost je zaručena dobrým materiálním zázemím (pořízeným také v rámci projektu), aktivním kolektivem zaměstnanců a v neposlední řadě nadšenými žáky školy.  

Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy