ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Od 1. září 2011 probíhal ve škole pojekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Realizujeme klíčové aktivity I/2, III/2, III/3, V/3, které jsou zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vybavení školy.

V projektu se nám podařilo zrealizovat zvolené klíčové aktivity a splnit všechny výstupy.

Realizovali jsme klíčovou aktivitu I/3, III/2, V/3 a III/3.

Výstupem bylo celkem 180 ks DUMů (digitálních učebních materiálů) a 20 ks osvědčení o absolvování seminářů v rámci DVPP.

Průběžně jsme naplňovali cíl projektu - zkvalitnili jsme prostřednictvím absolvování vzdělávacích seminářů kompetence pedagogů ve výuce a při tvorbě digitálních vzdělávacích materiálů.

Semináře se týkaly tří oblastí:

1. Čtenářská a informační gramotnost (8 ks osvědčení)

2. Přírodní vědy (4 ks osvědčení)

3. Využití ICT ve výuce (8 ks osvědčení)

Tvorbou DUMů a jejich následným využitím jsme zefektivnili práci se žáky a zavedli nové metody do výuky, též byla podpořena činnost pedagogů poskytnutím nového ICT, vybavení pro tvorbu učebních materiálů a k výuce.

Motivačně na pedagogy zapůsobilo nové vybavení a seznámení s novými možnostmi tvorby DUMů. Atraktivita v některých předmětech se také zvýšila - hlavně v předmětech ZE, HV, EVVO, PS, ČT. Velmi oblíbená je činnost s DUMy u žáků ZŠS - rychlé střídání činností, spolupráce s pedagogem, aktivizace.

DUMy byly zaměřeny na vzdělávací oblasti:

1. Člověk a příroda

2. Člověk a společnost

3. Jazyk a jazyková komunikace

4. Matematika a její aplikace

5. Umění a kultura

Velmi jsme ocenili možnost volby předmětů z různých vzdělávacích oblastí a v malém kolektivu pedagogů jsme se na tvorbě mohli podílet aktivně všichni. Byly vytvořeny sady učebních materiálů v předmětech hudební výchova, environmentální výchova, zeměpis, dějepis, čtení, psaní, matematika, věcné učení.

Za další přednost projektu považujeme finanční podporu, která škole velmi pomohla. Negativem byla zvýšená časová náročnost - při tvorbě DUM a ověřování.

Informace o vytvořených digitálních učebních materiálech získáte na info@zmapjesenice.cz.