STŘEDNÍ ŠKOLA

Od 1. června 2012 probíhal ve škole pojekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Realizovali jsme klíčové aktivity II/4, III/2, VI/3, které jsou zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vybavení školy.

V projektu se nám podařilo zrealizovat zvolené klíčové aktivity a splnit všechny výstupy.

Realizovali jsme klíčovou aktivitu II/4, III/2 a VI/3.

Výstupem bylo celkem 120 ks DUMů (ditálních učebních materiálů) a 5 kusů osvědčení o absolvování seminářů v rámci DVPP.

Průběžně jsme naplňovali cíl projektu - zkvalitnili jsme prostřednictvím absolvování vzdělávacího semináře kompetence pedagoga v oblasti anglického jazyka a v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na ŠVP.

Semináře se týkaly dvou oblastí:

1. Finanční gramotnost

2. Cizí jazyk

Tvorbou DUMů a jejich následným využitím jsme zefektivnili práci se žáky a zavedli nové metody do výuky, též byla podpořena činnost pedagogů poskytnutím nového ICT, vybavení pro tvorbu učebních materiálů a k výuce.

Motivačně na pedagogy zapůsobilo nové vybavení a seznámení s novými možnostmi tvorby DUMů. Pro žáky bylo velkým přínosem vytvoření DUM pro předmět příprava pokrmů, dále zařazení tematických celků na podporu finanční gramotnosti.

Velmi jsme ocenili možnost volby předmětů z různých vzdělávacích oblastí. Byly vytvořeny sady učebních materiálů v předmětech hudební výchova, matematika, anglický jazyk, základy přírodních věd,příprava pokrmů a český jazyk.

Z finančních prostředků projektu jsme také pořídili učebnice k výuce M a AJ.

Za další přednost projektu považujeme finanční podporu, která škole velmi pomohla. Negativem byla zvýšená časová náročnost - při tvorbě DUMů a ověřování.

Informace o vytvořených digitálních učebních materiálech získáte na info@zmapjesenice.cz.