VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

EVVO je oborem oblasti Člověk a příroda. Vyučuje se na druhém stupni.

Vzdělávací obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Environmentální výchova.
Učivo EVVO navazuje na znalosti, které si žáci osvojovali v předmětu Prvouka a Přírodověda na 1. stupni ZŠP.
Jedná se o komplexní chápání vztahů člověka a životního prostředí. EVVO vede žáky k poznání, že působení člověka a přírody je vzájemné. Vytváří znalosti v rozsahu oblasti regionu Jesenicko až po biosféru celé planety.
Vede jedince ke vztahu k přírodě, k aktivní účasti na ochraně přírody a utváření prostředí, ovlivňuje životní styl a hodnotovou orientaci žáka.
Vytváří u žáků názor, že příroda nepatří pouze současné generaci, ale je nutné ji zachovat i generacím budoucím.
Při výuce je přihlíženo k věkovým a individuálním zvláštnostem dětí.