Notička - soutěžní přehlídka škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a speciálních zařízení.

Cílem této akce je rozvíjet u dětí tvořivost a představivost v oblasti kultury, probouzet zájem a podněcovat jejich fantazii. Naším cílem je také vést žáky k chápání národního bohatství (etnika, minority) a rozvíjet vědomí o vlastní odlišnosti, ale také jedinečnosti. V neposlední řadě také k cílevědomému dokončení své práce (vystoupení), kde mohou posoudit výsledek svůj i ostatních a tím se dále motivovat. Chceme ukázat, že každé dítě v něčem vyniká a Notička je tu právě proto. Účinkující očekávají jen jednu odměnu - velký potlesk od spolužáků, vrstevníků, rodičů a veřejnosti.

NOTIČKA 2004

A tak se konal první ročník NOTIČKY v dubnu 2004.  Zúčastnilo se jí asi 60 dětí ze škol: Soukromá speciální škola „Slunce“ ze Stochova, DD Žatec, Zvláštní škola Žatec, Zvláštní škola Podbořany a samozřejmě my – tenkrát ještě: Praktická škola a Zvláštní škola Jesenice. “Dostali jsme těžší úkol, než vybrat Superstar,“ shodli se členové poroty, kterou tvořili učitelé ze ZŠ a ZUŠ, když předávali ceny. Po vyhodnocení si všichni účinkující společně zazpívali píseň „Stánky“. Den se vydařil a měl velký ohlas. V závěru se nás všichni ptali: „Bude NOTIČKA i příští rok?“

Díky zájmu dětí, pedagogů a podpoře KÚ, OÚ a řady sponzorů z okolí se konaly pravidelně další ročníky.

 

Notička 2011

Zpěv a tanec na Notičce   

Ve čtvrtek 5. května proběhla v Kulturním domě v Jesenici soutěžní přehlídka Notička. Jako každý rok se sem sjeli nadaní z různých praktických škol, dětských domovů a domů sociálních služeb v okolí. Letošní ročník byl již osmý, většina zúčastněných se tedy dobře znala a celému dni vládla přátelská nálada. Účinkující se na představení dlouho těšili a připravovali. K vidění byly pěvecké soubory, scénky nebo taneční čísla od polky až po hip-hop. Přestože šlo o „soutěžní“ přehlídku, nikde se neprojevila ani nejmenší rivalita, každý tleskal a fandil každému. Podpořit soutěžící svým zahajujícím projevem přišla ředitelka jesenické praktické školy Anna Kuchařová, starosta Jesenice Jiří Svoboda a patronka školy paní Jitka Hrabalová. Úderné zahájení zajistili rakovničtí trubači pod vedením Václava Tvrdého. Pochodovou hudbu vystřídalo country a tance, které předvedli hosté z ISŠ Jesenice. A přehlídka mohla začít. První byli domácí – sbor ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice Sluníčko se svým podáním písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pokračovala ZŠ a MŠS Rakovník s tanečním vystoupením, ZŠP Podbořany, která předvedla několik romských písní, poté Dětský domov Nové Strašecí se svým tanečním vystoupením. Odbočku od tance udělali Žatečtí (dětský domov, základní a střední škola), kteří si vybrali za svůj program zpěv s doprovodem. Základní škola praktická Kralovice oživila pěvecké vystoupení o pohybovou část. Zpět k tanci se vrátili Jeseničtí, po nichž nastoupil Domov Krajánek se svou scénkou ze života. Dopolední část ukončil Domov Ráček Rakovník. Po hodinové pauze, kdy všichni účastníci dočerpali sílu na pokračování programu, se opět sešli v kulturním domě na kratší odpolední část. Tu zahájila ZŠP Podbořany sérií country tanců. Po nich opět nastoupila Jesenice s tancem Párty v rákosí. S modernějšími rytmy se prezentovala ZŠP, speciální a logopedická Žatec. Její představitelé si vysloužili velký potlesk za své odvážné taneční kreace. Přehlídku ukončil tanečně Domov sociálních služeb Liblín. Pro porotu by bylo velmi obtížné určit, která ze škol by si zasloužila větší ocenění, a tak byly ceny a diplomy rozděleny rovným dílem všem. Po krátkém udílení se účinkující sešli na pódiu a příjemný zážitek ukončili písní Valčíček. Pak už byl čas jet domů, přestože se nikomu z kouzelné atmosféry nechtělo. A tak nezbývá, než se těšit na další rok a další setkání na Notičce. Na závěr je třeba poděkovat všem organizátorům z jesenické školy za skvěle odvedenou práci a neopakovatelný zážitek. Barbora Hrabalová, Jesenice

Každý ročník byl něčím výjimečný, byla to… prostě barevná paleta píle, snahy a chuti ukázat všem, co děti umí a v čem jsou šikovné. Potěšit hlediště tím, co dělají rády.

Zatím pokaždé dokázaly sobě a všem, že jsou činnosti, ve kterých vynikají, a kterými umí rozdávat radost.

 

 

Jesenice pamatuje již deset Notiček!

Jesenice

Naše město leží 20 kilometrů od Rakovníka – směrem západním.

Je domovem zvěře, ptáků, lidí – i já se tu nacházím.

Ze stromů zde máme olše, habry, duby modříny či jasany.

Předkům se tu zalíbilo, a toto krásné sídlo Jesenicí nazvali.

Přijeďte k nám na prázdniny,

to budete koukat!

Houby rostou u houštiny, v rybnících se můžem koupat.

A jestli Vám to nestačí,

Tak Vás pozdravují čápi – z říše ptačí.

Každoročně se k nám z teplých krajů rádi vrací.

Opravdu – mají hnízdo na komíně u vlakového nádraží.

Kdo nevěří, ať tam ještě dneska vyrazí.

Již tři týdny ozývá se klapot jejich zobáků,

umí tóny, že by přišli na Notičku?

Uvidíme, je tu plno diváků.

 

Je čtvrtek 25. dubna 2013. Jesenice se probouzí do krásného jarního rána a v kulturním domě panuje již od brzkých hodin čilý ruch. Pročpak? Koná se zde jubilejní desátý ročník soutěžní přehlídky ve zpěvu a tanci „Notička“.

Sešlo se zde asi 130 žáků a klientů z jedenácti škol a zařízení Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Tentokráte ve znamení Ta naše písnička česká.

Je devět hodin a skupina historického šermu Ordál zahájila soutěžní přehlídku za zvuku bubnu i zbraní. Bojovaly mezi sebou meč a nota. Kdo myslíte, že vyhrál? No přece Notička!

Poté se ujala slova paní ředitelka Mgr. H. Vanická. Přivítala všechny hosty, porotu (Z. Kapounovou ze ZUŠ Rakovník a p. vych. M. Mottlovou) i účinkující.  Společně se zástupkyní školy Mgr. Janou Měchurovou poděkovaly Mgr. Olze Hanauerové a Bc. Markétě Uhrové, hlavním organizátorkám všech deseti ročníků. Pan starosta Bc. Jan Polák a patronka školy Jitka Hrabalová popřáli všem účinkujícím úspěch a dobrou náladu a všem v sále krásný den plný dobré pohody. Moderátorka celého dne poděkovala městu Jesenici, firmě P & G Rakona Rakovník, Aleně a Pavlovi Johnovým, Pekařství Špáňová Šanov a všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě tohoto jubilejního ročníku podíleli.

A pak začalo naše vystoupení.

Veronika Pokorná nejprve přednesla báseň, kterou přiblížila krásy města Jesenice. Pak se již připojila ke Sluníčku. Ne, nebojte se, Sluníčko je název našeho školního pěveckého sboru. Ten si pro letošní vystoupení zvolil Staré Hašlerky – písničky ze staré Prahy. Zpíval ty nejznámější: Kde je moje máma, Písnička česká, Já mám holku od Odkolků, Po starých zámeckých schodech. Celé vystoupení zakončil oblíbenou písní Švestkové knedlíky. Aby se vystoupení líbilo a bylo kompletní, byli všichni oblečeni tak, jako kdyby je vystřihli ze starého filmu. Školní sbor Sluníčko doprovázela na klavír p. uč. Uhrová, na housle p. vych. Šmausová a na bicí p. Prošek.

Naše škola měla ještě jedno vystoupení. Žáci, kteří navštěvují zájmový taneční ateliér, si pro diváky v letošním roce připravili tanec v rytmu písně „Kluci nás nebaví“. Vystoupení se jim povedlo a sklidili velký potlesk.

Pokračovalo dalších deset zařízení a jejich vystoupení byla různorodá. Celé dopoledne se zpívalo, tančilo a recitovalo. I divadelní scénka nechyběla. Všichni se výborně bavili, tleskali a jásali. Po polední pauze tančili žáci ISŠ v Jesenici pod vedením paní vychovatelky Mottlové.

A pak už nastal čas zúčtování. Slovo si vzaly obě porotkyně a hodnotily všechna vystoupení. Zdůraznily úroveň všech vystupujících a nadšení jejich učitelů, kteří se na tento den pečlivě připravovali. Poděkovaly za krásný den plný české muziky a dobré nálady. Ceny si odnesli úplně všichni, originální vázu, diplom, školní výtisk brožurky Notička 2004 - 2013 a každý malou odměnu.

Celý den se velmi vydařil, na přítomných byla znát úžasná atmosféra celého dne, a tak jsme ještě na rozloučenou všichni společně na pódiu zazpívali Písničku českou od Karla Hašlera a rozloučili se slovy: Ahoj!

Bc. M. Uhrová, Mgr. O. Hanauerová, Mgr. J. Měchurová

NOTIČKA 2014

Ve čtvrtek 15. května 2014 se v kulturním domě v Jesenici uskutečnil již jedenáctý ročník pěvecké a taneční přehlídky Notička. Zahájení Notičky proběhlo dopoledne v půl desáté. Již tradičně zahájila tuto akci paní ředitelka ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice Mgr. Hana Vanická, pan starosta Ing. Jan Polák a paní Jitka Hrabalová. Paní ředitelka přivítala všechny účinkující, hosty, porotu  - paní Zdeňku Kapounovou ze ZUŠ Rakovník a paní vychovatelku z ISŠ Jesenice Miloslavu Mottlovou. Všichni společně poděkovali vedoucím souborů za trpělivou práci s dětmi, popřáli mnoho úspěchů a radosti při zpěvu a tanci. Pan starosta vyzval ke společnému zazpívání písně Pec nám spadla, tím všechny v sále rozezpíval a naladil na veselou notu.

Sešlo se celkem 101 zpěváků a tanečníků z devíti škol a zařízení Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Podmínkou účasti bylo zařadit do vystoupení skladbu Jiřího Šlitra nebo Jiřího Suchého. Celým dnem přehlídky provázela paní učitelka Mgr. Olga Hanauerová, která s paní učitelkou Mgr. Markétou Uhrovou vede školní sbor, a tuto akci vždy společně připravují a organizují.

V dopoledním programu jsme mohli slyšet pěvecká i taneční vystoupení DD a SŠ z Nového Strašecí, ZŠP Kralovice, ZŠP Podbořany, DD a SŠ Žatec, DD Ledce, DSS Krajánek, DSS Liblín a samozřejmě nemohla chybět naše škola. Žáci školního pěveckého sboru za doprovodu klavíru a bicích zazpívali 4 písně J. Suchého a J. Šlitra – Sluníčko, Malé kotě, Marnivá sestřenice a na závěr Babettu. Žáci navštěvující taneční ateliér, který vedou Mgr. Renáta Jílková a Lenka Krejzová, předvedli pohybově náročné vystoupení ZUMBA. Okolo jedenácté hodiny nastal čas přestávky na oběd a odpočinku pro účinkující. Po hodince jsme se opět sešli v kulturním domě na kratší odpolední část. Dále následovalo vyhodnocení. Věcné ceny a diplomy si za vzornou přípravu a krásná vystoupení odnesli úplně všichni.

Celý den se velmi vydařil, na rozloučenou si všichni společně na pódiu zazpívali poslední píseň této letošní soutěžní přehlídky -  písničku Babetta.

Na závěr je třeba poděkovat všem  sponzorům  - Městskému úřadu Jesenice, papírnictví Varia Rakovník, manželům Johnovým a organizátorům z jesenické školy. A příští rok se můžeme těšit na dvanácté pokračování Notičky.

Za ZŠ, MŠS a PrŠ napsala Mgr. Radmila Sunkovská

NOTIČKA 2015

„ Stejně letos jako loni, na Notičku jak na koni, přispěchali velcí, děti, budou tančit, písně pěti…“ touto básničkou zahájila paní ředitelka Mgr. Hana Vanická ve čtvrtek 21. 5. 2015 již 12. ročník Notičky. Předala slovo panu starostovi města Ing. Janu Polákovi. Ten zmínil loňské zahájení a své sólo s písní Pec nám spadla. Celý rok prý trénoval a tak si letos troufl na těžší píseň Kočky, kočky, z autorské dílny Uhlíř / Svěrák, kterou zazpíval s doprovodem klavíru a za vydatné podpory všech v sále. Na Notičku přijala také pozvání paní Jitka Hrabalová, patronka naší školy a povzbudila všechny účinkující. Dalšími důležitými osobami jsou také porotkyně  - paní Zdeňka Kapounová a Miluše Mottlová. Pozvání na dvanáctou Notičku přijala také řada hostů, která přišla všechny podpořit. Po poděkování všem pedagogům, organizátorům, sponzorům a dobrým duším této akce již začala soutěžní přehlídka.

V letošním roce jsme si zvolili pro všechny účinkující téma písní z autorské dílny dvojice Uhlíř a Svěrák proto, že nedávno byla do kin uvedena hudební pohádka Tři bratři, kde zaznělo také mnoho krásných písní těchto oblíbených autorů a také proto, že Jaroslav Uhlíř v letošním roce oslaví krásné 80. narozeniny. Každý se tohoto zadání zhostil po svém, a přitom se držel zadaného tématu.

Již tradičně otvírá Notičku vždy naše pěvecké vystoupení. Náš pěvecký soubor Sluníčko si k nástupu na podium zvolil pochodovou píseň „Mravenec jde trávou“, dále pokračoval písničkami „Edu vzali k fotografovi“  a „Kluci s klukama“. Na závěr zazpíval upravenou operetku „Budulínek“. Maruška Benešová zpívala babičku, Honza Slánský dědečka, Budulínka Tomáš Böhm a prohnanou lišku vedoucí souboru Olga Hanauerová. Celou pohádku vyprávěl David Parpel. Pěvecký sbor Sluníčko doprovázela na klavír Markéta Uhrová a na bicí soupravu Pavel Prošek.

Soubor ze Žatce si připravil scénku „Ten dělá to a ten zas tohle“ a hudebně pohybová vystoupení „Saxana“ a „Hlupáku najdu tě“.  Základní škola praktická Kralovice zaujala publikum písničkami Uhlíře a Svěráka s obrázky. V tomto roce přijaly pozvání i děti z MŠ Oráčov a připravily si tři hudebně pohybové písničky. Naše třída ZŠS II. si připravila hudebně pohybové představení a zajímavostí bylo, že tančila i spolužačka, která je vozíku. I další představení bylo velmi netradiční, slečna Šárka z ISŠ Jesenice předvedla břišní tanec na orientální hudbu a zaujala celé publikum. Klienti Domova Liblín předvedli scénku „O červené Karkulce“ a klienti Domova Krajánek zazpívali několik písní Uhlíře a Svěráka. Dětský domov Ledce měl sólistky, které zpívali autorské písně a Dětský domov z Nového Strašecí zaujal hudební dramatizací „O červené Karkulce“ z pohádky „Tři bratři“. Základní škola praktická z Podbořan měla připravené známé písně zadaných autorů….

Po polední přestávce jsme pokračovali opět my, domácí. Někteří člennové pěveckého sboru spolu se svými sólisty zazpívali několik písní z pohádek od našich výše zmíněných autorů a pak už se pokračovalo dále. Dětský domov Žatec zatančil strettdance a žáci naší školy zakončili letošní Notičku hudebně pohybovým vystoupením – zumbou.

Přestože je Notička soutěžní přehlídka, v sále probíhala celý den velmi příjemná atmosféra, všechny soubory se vzájemně povzbuzovaly a potlesk v sále byl velmi intuitivní a spontánní. Všechny soubory totiž nacvičily velmi pěkná vystoupení.

V závěru slavnostního dne, zhodnotila paní ředitelka Mgr. Hana Vanická, patronka školy Jitka Hrabalová a jedna z porotkyň paní Miluše Mottlová výkony všech účinkujících. Pochválily pěvecké i taneční dovednosti, nápady, scénáře, tvorbu kulis, dramatizaci scének i tanec dívky na invalidním vozíku. Každý zástupce jednotlivých zařízení si došel na pódium, aby převzal diplom, pamětní plaketu s houslovým klíčem, zpěvník „Tři bratři“ autorů Uhlíře a Svěráka a drobné ceny pro každého účinkujícího.

A co by to bylo za Notičku, kdyby na závěr neproběhla společná píseň všech v sále? Tentokrát jsme vybrali píseň všem známou „Není nutno“, je totiž také od autorů Uhlíře a Svěráka. Po krátké klavírní předehře začal zhruba stočlenný pěvecký soubor zpívat:“ …. nemít žádné kamarády, to mu já říkám neštěstí…..“ a nám bylo jasné, že my štěstí máme. Máme plný sál spolužáků a kamarádů i v jiných školách, dospělých a rodičů, kteří nás mají rádi a přišli nás podpořit. 

A když se v samém závěru Notičky bouřlivě ozvalo Ahoj, bylo všem jasné, že to uteče jako voda a že se tady musíme sejít za rok v květnu zase. Už po třinácté! A co vy, přijdete?

Mgr. Markéta Uhrová