Týden s řemesly

04.06.2024 09:00

Mnohá tradiční česká řemesla zanikají, přesto se však najdou lidé, kteří se s láskou rukodělné výrobě věnují. Cílem projektu bylo ukázat žákům, že řemeslné výrobky mají své místo i v 21. století. 

Celoškolní projekt jsme zahájili 13. května ve školní družině, kdy po úvodním slovu a vyslechnutí písničky „Dělání, dělání“ byly rozdány každé třídě úkoly a pracovní listy. Cílem projektu bylo přiblížit žákům různá řemesla dříve a dnes, přiblížit zvyky a tradice v různých obdobích roku.

Většina tříd zahájila projekt vypravováním si o tom, co je řemeslo, jaká řemesla existovala a jaká existují dnes, jaký rozdíl je mezi řemeslem a povoláním, ale také o tom, čím by chtěli žáci jednou být.

Poté probíhaly činnosti a aktivity v jednotlivých třídách, a to různými způsoby: formou myšlenkových map, pantomimy a různých aktivit. Pomocí obrázků žáci zjišťovali, jaká řemesla znají a jaká se nachází v našem okolí. Kromě řemesel, která jsou stále aktuální, měli žáci možnost nahlédnout také do historie a hádat, kdo byl například dráteník, bednář, stolař aj. Připraveny byly zajímavé dokumenty o tom, jak se v současné době vyrábí různé předměty k dennímu užitku. Žáci si společně vyplňovali pracovní listy, luštili křížovky a plnili úkoly v tělocvičně školy. Zde váleli sudy, převáželi pytlíky s moukou, chytali rybky, česali jablka a také třídili karty s ovocem a zeleninou.

V praktické části si žáci zahráli „na řemeslníky“ – každá třída měla za úkol vytvořit prezentaci jednoho řemesla, vyrobit postavu řemeslníka a příslušného výrobku a každá třída se naučila písničku „Dráteníček.“

V rámci tohoto projektu a předprofesní a profesní přípravy jednotlivé třídy navštívily podle rozpisu odborné výcviky na SŠ:

- obor zahradník: zde mistři odborného výcviku seznámili žáky s pěstováním zeleniny, ovoce, květin, žáci si prohlédli skleníky a také přiložili ruku k dílu – např. pleli záhony, sázeli květin, sazenice do sponu aj….

- obor zemědělec: tady se nejvíce líbilo chlapcům. Třídili šroubky, pod odborným dohledem si všichni zkusili práci s vrtačkou, a hlavně si žáci mohli nasednout do traktoru, do nakladače a vyzkoušet si, jak se tyto stroje ovládají

- obor cukrář: v cukrárenské výrobně jsme opět nezaháleli, pod vedením paní mistrové si některé třídy upekly linecké koláčky, některé si nazdobily perníčky, a hlavně si žáci tyto sladké výrobky odnesli domů a snědli.

Celý projekt byl zakončen ve školní družině v úterý 28. května závěrečnou písničkou Dráteníček, kterou se naučili žáci všech tříd, ale také sladkou odměnou a malým dárečkem.

Mgr. Olga Hanauerová

 fotografie zde: www.rajce.idnes.cz/zmap/album/tyden-s-remesly-2024

Zpět