Komunitně osvětové setkání - předvánoční posezení se seniory z DPS v Jesenici

24.11.2021 10:42

Ve středu 24. listopadu se u nás ve škole uskutečnilo v rámci

projektu Základní škola ŠABLONY II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015701

Komunitně osvětové setkání -  předvánoční posezení se seniory z DPS v Jesenici

Na setkání se dostavilo osm seniorů se svými pracovnicemi v sociálních službách, pečovatelkami paní Kamilou Sárovou a paní Marianou Kukiovou. Péči o seniory v DPS v Jesenici zajišťuje Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. Tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat práci v domácnosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou či další osobní péči jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci. Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a senioři. V naší škole se také vzdělávají žáci se speciálně vzdělávacími potřebami. Cílem pečovatelské služby je podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti, umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě, pomoc klientům zajistit základní životní potřeby, pomoc zabezpečit klientům vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí, podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí, podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech. A právě s touto problematikou, se životem seniorů v DPS, se způsoby jejich aktivizace a rozvoje jejich fyzických i psychických potřeb paní Sárová seznámila naše žáky. Při prohlížení fotografií vyprávěla žákům o tom, jak mohou senioři trávit čas prostřednictvím zájmových aktivit, jako je jednoduché rehabilitační cvičení, společné předčítání knih, arteterapie a muzikoterapie. Také žákům vyprávěla, jak společně se seniory vytvářeli PF a kalendář. Naši žáci si pro seniory připravili krátké vystoupení. Mladší žáci si nacvičili dramatizaci básničky „O ztracené hvězdě betlémské“, středoškoláci si připravili tanec na píseň „Padá sníh“ a na závěr jsme si všichni společně zazpívali zimní písně a vánoční koledy. Občerstvení pro seniory připravili žáci z oboru cukrář v učilišti. Poté se babičky a jeden dědeček přesunuli do cvičné kuchyňky, kde si nazdobili perníčky, které si pak odnesli s sebou domů. Všem se moc povedly. Perníky nám také napekli cukráři v učilišti. Babičkám žáci ještě předali malé vánoční dárečky, které vyrobili. Celé odpoledne proběhlo v příjemné náladě a jsme rádi, že jsme mohli takto seniorům ukázat, jakými aktivitami se my ve škole zabýváme, co se žáci dle svých možností a schopností naučili a že jsme mohli seniorům navodit krásnou předvánoční atmosféru. Přínosem tohoto Komunitního osvětového setkání pro naše žáky byl rozvoj kompetencí v oblasti vzájemného porozumění a mezigeneračního soužití. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili, že i ve stáří mohou žít senioři aktivním životem, rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti dle svých možností a zdravotního stavu.

                                                                                                                                                                                                         Libuše Šmausová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Komunitne_osvetove_setkani_-_predvanocni_posezeni_se_seniory_z_DPS_v_Jesenici_2021

 

Zpět