ETICKÁ VÝCHOVA V PŘEDMĚTECH

09.02.2015 15:26

Od školního roku 2013/2014 zařazujeme Etickou výchovu

(EtV) do učiva školy a promítá se také do aktivit školy (zájmové ateliéry, adaptační pobyty, vystoupení pro rodiče).

Očekávané výstupy v ZŠS se promítají do některých vyučovacích předmětů, např. do řečové výchovy, výtvarných činností, do pracovní výchovy a do čtení. Stávají se tak jejich nedílnou součástí.

Žáky seznamujeme se základními komunikačními dovednostmi, s prvky verbální komunikace (pozdrav, poděkování, omluva, přání, prosba). Snažíme se u nich eliminovat hrubé výrazy verbální komunikace, nejenom slovem, ale i modelovými situacemi, gestikulací a mimikou.

Záleží vždy na jedinci, jak bude tvořivý a zda-li se bude podílet na utváření mezilidských vztahů. Učíme žáky podílet se na společném plnění úkolu a pobízíme je ke vzájemné spolupráci.

Žáci se aktivně zapojují do her, jejichž prostřednictvím plní očekávané výstupy etické výchovy. Na fotografiích je zřejmé, jak se žáci zapojují do her a spolupracují. Mezi naše oblíbené hry patří: ,,Půda ožívá“, ,,Kamarádství“, ,,Kamínek“

a ,,Kouzelné peříčko“.

zapsala: Mgr. Dagmar Jiroušková, tř.uč.

fotografie: Adriana Kinská, asistentka pedagoga

                       

  

                       

 

Zpět