Pokyn ŘŠ k ochraně zdraví a provozu školní družiny v období do konce školního roku 2019/2020

PRAVIDLA PROVOZU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 • Při přihlášení žáka a jeho opětovném nástupu do školy rodiče oznámí, zda bude žák navštěvovat školní družinu.
 • Žáci první den přítomnosti ve škole přinesou vyplněné „Čestné prohlášení“, které předloží ráno při příchodu do školy.  Zákonný zástupce svým podpisem stvrdí, že:
 1. u žáka se neprojevují a v posledních týdnech neprojevily příznaky virového onemocnění (např. horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 2. rodič byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách
 3. rodič je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob v základní škole či třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školskéhozákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením vice vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a v základní škole speciální nebo v přípravném stupni základní školy speciální
 • Žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu, předají učitelky nebo asistentky pedagoga vychovatelkám po dopolední výuce. Od této chvíle se stávají účastníky zájmového vzdělávání.
 • Složení skupin účastníků je předem stanovené a je neměnné.
 • Neprodleně po příchodu do školní dužiny musí každý účastník použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i důkladné umytí rukou mýdlem.
 • Účastník je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce účastníka, je důvodem
  k nevpuštění účastníka do školní družiny, resp. k vyřazení účastníka ze skupiny.
 • V průběhu pobytu ve školní družině účastníci používají textilní roušky, které poskytuje škola. Účastník si ji bude dle pokynu pedagoga během pobytu ve školní družině odkládat, průběžně měnit.
 • Účastník bude poučen o pravidlech správného použití roušky.
 • Látkové roušky jsou pravidelně prány při vysokých teplotách (nad 60°C) ve školní prádelně. Po uschnutí jsou vyžehlené připravené k opakovanému užití.
 • Toalety jsou vybavené tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači
  a jednorázovými papírovými ručníky na bezpečné osušení rukou.
 • Časté větrání je základním hygienickým faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu
  5 min).
 • Ranní družina není poskytována.
 • Pobyt venku bude převážně organizován na zahradách školy, jednotlivé skupiny se nebudou mísit a budou mít vyhrazený vlastní prostor.
 • Provoz školní družiny je stanoven do 16. 00 hodin.

PODEZŘENÍ NA INFEKCI DÝCHACÍCH CEST

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn do samostatné místnosti a zároveň bude kontaktován zákonný zástupce účastníka
  s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

STRAVOVÁNÍ

 • Strava bude účastníkům vydávána v jednorázových obalech. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU

 • Před znovuotevřením školní družiny bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce prostor.
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv vuricidní aktivitou.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se účastníci, pedagogové a další zaměstnanci pohybují, bude prováděno jednou denně.
 • Zvýšená frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, dálkové ovladače, apod., průběžně, dle potřeby personálem.
 • Odpadkové koše jsou vyprázdněny minimálně jednou denně, jsou opatřeny uzavíratelnými pytli.
 • O zpřísněných podmínkách provozu bude poučen úklidový personál.