Pokyn ŘŠ k ochraně zdraví a provozu internátu v období do konce školního roku 2019/2020

Pravidla provozu na internátě

 • Žáci první den přítomnosti na internátě přinesou vyplněné „Čestné prohlášení“, které předloží ráno při příjezdu do školy.  Zákonný zástupce svým podpisem stvrdí, že:
 1. u žáka se neprojevují a v posledních týdnech neprojevily příznaky virového onemocnění (např. horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 2. rodič byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách
 3. rodič je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob v základní škole či třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem, či  závažnými vývojovými poruchami chování, a v základní škole speciální nebo v přípravném stupni  základní školy speciální

 

 • Vstup na internát je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky. Zaměstnanci mohou používat i ochranný štít.  Každý žák si musí na internát přinést nejméně 2 roušky (jednu při příjezdu, jednu na odjezd). Při příjezdu do školy sundá svoji roušku, vloží ji do podepsaného sáčku. Škola během pobytu žáka na internátě poskytuje textilní roušky, které si žák  bude dle pokynu pedagoga během pobytu ve škole a na internátě odkládat,  průběžně měnit.
 • Žák bude poučen o pravidlech správného použití roušek.
 • Na internátě je vyčleněn prostor, kam se budou odkládat použité roušky. Látkové roušky jsou pravidelně prány při vysokých teplotách (nad 60°C) ve školní prádelně. Po uschnutí jsou vyžehlené připravené k opakovanému užití.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka na internátě.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
 • Toalety jsou vybavené tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači
   a jednorázovými papírovými ručníky na bezpečné osušení rukou.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu
  5 min.).
 • Na internátě je vymezen pokoj pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu internátu. Tato místnost je označena – IZOLACE COVID -19.

POKOJE

 • Na každém pokoji může být ubytován jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.
 • Po příchodu na internát žák neprodleně použije dezinfekci. Je doporučeno i předchozí důkladné umytí rukou.
 • Společné sprchy žáci používají dle časového rozpisu, který je nastaven tak, aby nedocházelo ke shromažďování ubytovaných žáků a byla dodržována epidemiologická opatření.
 • Koupelny jsou vybavené tekutým dezinfekčním mýdlem, nádobou na dezinfekci
  a jednorázovými papírovými ručníky na bezpečné osušení rukou.

PODEZŘENÍ NA INFEKCI DÝCHACÍCH CEST

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí na internát vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěn do předem připravené samostatné místnosti a zároveň bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Pokud se u zaměstnance internátu příznaky objeví v průběhu výkonu práce, opustí budovu internátu v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.

STRAVOVÁNÍ

 • Žákům bude podávána strava do jednorázových obalů. Pokrmy, nápoje a příbory bude žákům vydávat personál.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU

 • Před znovuotevřením budou všechny pokoje důkladně uklizeny a vydezinfikovány.
 • Zaměstnanci budou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
 • Důkladné čištění pokojů a dalších místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci internátu nacházejí, je prováděno jednou denně.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, spínače světla, apod., průběžně dle potřeby personálem.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá dvakrát denně.
 • Odpadkové koše jsou vyprázdněny jednou denně, jsou opatřeny uzavíratelnými pytli.